شروع از
$6.00 USD
ماهانه
KVM-4G
i7-6700K (1 vCore @ 4.00GHz)
4GB RAM
20GB SSD
شروع از
$12.00 USD
ماهانه
KVM-8G
i7-6700K (2 vCores @ 4.00GHz)
8GB RAM
40GB SSD
شروع از
$24.00 USD
ماهانه
KVM-16G
i7-6700K (4 vCores @ 4.00GHz)
16GB RAM
80GB SSD
شروع از
$32.00 USD
ماهانه
KVM-24G
i7-6700K (4 vCores @ 4.00GHz)
24GB RAM
100GB SSD
شروع از
$40.00 USD
ماهانه
KVM-32G
i7-6700K (4 vCores @ 4.00GHz)
32GB RAM
120GB SSD